Åpenhetserklæring

Åpenhetserklæring

Røsholt Maskin AS er en landbruksmaskinforretning, som har et ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Røsholt Maskin AS har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Røsholt Maskin AS interne verdier og etiske retningslinjer. Røsholt Maskin AS er derfor opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor høye krav våre leverandører.

Risikoanalyse skal gjennomføres for å identifisere mulige uønsket hendelser, og det resulterer i tiltak som iverksettes for å redusere risiko for at uønskete hendelser oppstår. Det er allerede utarbeidet rutiner i våre systemer som ivaretar deler av lovverket.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven har et særlig fokus på virksomhetenes ansvar for sine samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

For å oppfylle lovens krav, skal virksomheten gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten skal identifisere og vurdere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og treffe tiltak for å avbøte denne risikoen. Dersom det har oppstått brudd, skal virksomheten medvirke til å avbøte følgene av dette.

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt. Dersom du lurer på hvordan Røsholt Maskin AS etterlever åpenhetsloven og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende oss en epost til post@rosholt.no

Alle skriftlige henvendelser vil som hovedregel bli behandlet og besvart innen tre uker. Dersom henvendelsen forutsetter nærmere undersøkelser som gjør at det ikke lar seg gjøre å gi et fullstendig svar, vil vi uansett sende deg et foreløpig svar innen tre uker.

Se Forbrukertilsynets veileding
Se åpenhetsloven

Utviklet av Insite Media